محاسبه شانس پذیرش

تست حاضر به منظور بررسی کلی اطلاعات شما و سازگاری شما با روند تحصیل در خارج طراحی شده است و نتیجه آن قطعی نمی باشد و تصمیم گیری بر اساس آن تنها منوط به مشاوره حضوری و بررسی دقیق تر سوابق و خواسته های شما عزیزان می باشد و نتیجه آن هیچگونه حقی را برای داوطلب ایجاد نمی نماید.

سوالات آزمون را به دقت مطالعه کنید و گزینه ای که بیشتر گویای شرایط شما هست و با وضعیت فعلی شما مطابقت دارد را انتخاب کنید. پس از پاسخگویی به کلیه سوالات گزینه اتمام آزمون را بزنید. دقت کنید که پاسخ آزمون تنها درصورتی نمایش داده می شود که به همه سوالات پاسخ داده باشید.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.